Obchodní podmínky

Provozovatel serveru:

Jahodová Kamila

Slovanská 107a

405 02 Děčín

 

Provozovna:

Autorský atelier Fraise

Příbramská 1911/32

vchod z ulice Ruská

40502 Děčín

Otevřeno:

úterý-čtvrtek

10-17h

 


www.fraise.cz

e-mail: info@fraise.cz

IČO: 88303616

DIČ: CZ7851239176

Tel: 734 219 349 (T-mobile)

Bankovní spojení: 2700197421/2010

 

 

Obecná ustanovení Všeobecných obchodních podmínek

 

Tyhle všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, které vznikli prostřednictvím e-shopu provozovaném na internetové adrese www.fraise.cz (dále pouze „e-shop“).

Prodávající je OSVČ, Kamila Jahodová, Slovanská 107a, 40502 Děčín, IČ: 88303616, DIČ: CZ7851239176

 

Kupní smlouva

 

Kupní smlouva vzniká potvrzením kupujícího na e-shopu www.fraise.cz řádným vyplněním a potvrzením objednávky prodávajícímu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy není možní oblečení již vyrobit. V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na účet, který kupující uvede.

 

Dodací podmínky

 

Zboží je dodáváno prostřednictvím společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266 (DPD). Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky. Mimo Českou republiku pouze po dohodě. Cena za doručení objednaného zboží v e-shopu www.fraise.cz, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí 80 Kč při formě úhrady bankovním převodem. Zaslání zboží dobírkou je účtovaná částka za dopravu 120,- Kč.

Doprava zdarma je při dosažení částky alespoň 2000,-Kč

Termín dodání je od 3-30dnů. Zboží vyrábíme na zakázku a výroba oblečení na míru trvá podle náročnosti oděvu v tomhle rozmezí. O termínu doručení Vás budeme průběžně informovat.

 


Kupní cena a platební podmínky

 

Ceny zboží na e-shopu www.fraise.cz jsou konečné tj. včetně všech případných daní. K uvedeným cenám jsou pouze připočteny poplatky za dodání zboží viz. Dodací podmínky.

Způsob úhrady konečné kupní ceny si kupující navolí sám a vše bude uvedeno v kupní smlouvě. Kupující má na výběr z těchto variant:

 

dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží;

bankovním převodem předem - při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet, který je uveden v potvrzené objednávce.

 

 

Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je 14 dní. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se počítá ode dne, kdy kupující obdrží kompletní produkt.

 

Zaslání výrobku zpět musí být na adresu Autorský atelier Fraise, Kamila Jahodová, Příbramská 1911/32, 405 02 Děčín. Nesmí být zasláno na dobírku. Oblečení musí být vrácené nepoškozené a nenošené. Na použité oblečené se nevztahuje odstoupení od smlouvy.

 

 

Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte prostřednictvím e-mailu info@fraise.cz

 

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na účet, který si kupující sám určí písemně na email info@fraise.cz

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu nevyhovět požadavku odstoupení od smlouvy.

 

Reklamace, záruka a odpovědnost za vady

 

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí žádné vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Taky odpovídá, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat odstranění vady, dodání nové věci, nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího, může poskytnout přiměřenou slevu či

odstoupení od kupní smlouvy.

 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla nebo obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace. Kamila Jahodová jako prodávající je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

 

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem (tj. od přijetí reklamace buď osobně, nebo od přijetí poštovní zásilky s reklamovaným zbožím. V případě komplikací, je možná domluva se zákazníkem na případné delší dodací lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Ostatní ustanovení

 

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Kupující má v případě sporu právo navrhnout prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/reklamace-a-bezplatne-mimosodni-reseni-spotrebitelskeho-sporu/). Prodávající může souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

 

Závěrečná ustanovení

 

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V případě nejasností je možné kontaktovat prodejce na tel. 734219349, nebo písemnou formou na info@fraise.cz

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2016

 

Mějte krásný den

 

Vaše Fraise

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Zatím žádné nově přidané zboží

Akční nabídka

  • ANNIE noir
  • Alice
    800,-Kč (-10%) 720,-Kč

Všechny slevy

Sphere card
Poskytujeme výhody a slevy na kartu Sphere card.